Cảm Âm (Sáo C5) – Cò Lả – Dân Ca Bắc Bộ – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – B – (Nhạc dạo giữa) – A – B’ [A] do2 sol, sol do2 sol_do2, sol_do2 la_sol la la la, sol la_sol fa_sol do2 la_sol fa, do fa, fa_sol la, sol fa_sol do2 la, sol la_sol la do2 fa la_sol fa fa, la_sol fa sol do fa_sol la, sol_do2 la_sol fa […]

Cảm Âm (Sáo C5) – Đội Kèn Tí Hon – Phan Huỳnh Điểu – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – A’ – (Nhạc dạo giữa) – A – A’ [A] sol re sol, sol re sol, re sol re re re re sol, si la sol, si la la sol la, si la sol la si sol sol sol la si, si sol la re sol [A’] sol re sol, sol […]

Cảm Âm (Sáo C5) – Cô Gái Mở Đường – Xuân Giao – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – B – Nhạc dạo giữa – A – B’ [A] la do2 fa re fa, do2 do2, re2 re2 re2_fa2 fa2 re2, re2_do2 la do2 re2_do2 sol sol la la, la do2 do2 re fa fa sol fa re do, do fa sol do2 do2 [B] re2, fa2 re2 re2 fa2, […]

Cảm âm (Sáo C5) – Trống Cơm – Dân ca Bắc Bộ

Bố cục: A – B – A – B – nhạc dạo – A – B – A – B [A]sol sol do2 do2 re2 do2 solsol fa sol do2 sol do2 do2 do2 sol / sol fa soldo2 do2 sol / sol fa sol [B]do2 do2 / re2 do2 re2 mi2do2 do2 / re2 do2 re2 mi2mi2 mi2 sol / la sol / la sol la sol la do2 / do2 do2 la sol la do2 solsol sol do2 / do2 do2 sol […]

Cảm âm (C5) – Bèo Dạt Mây Trôi – Dân ca Bắc Bộ

Bố cục: A1 – A2 – A3 [A1]do2 do2 sol2 mi2 fa2 sol2 / la2 sol2 sol2mi2 mi2 / mi2 re2 mi2 sol2 do2 / do2 mi2 re2 do2 la_solsol2 do3 mi2 fa2 sol2 / mi2 mi2 / mi2 re2 mi2 sol2 do2 / do2 mi2 re2 do2 la_solla do2 do2 re2 mi2 mi2 / mi2 mi2 re2 do2re2 mi2 re2 mi2 sol2 do2 la_sol / do2 la_sol do2 re2 mi2 sol2 mi2 re2 do2… [A2]do2 do2 sol2 mi2 fa2 sol2 / la2 sol2 sol2mi2 mi2 / mi2 re2 mi2 sol2 do2 / do2 mi2 re2 do2 la_solsol2 do3 mi2 fa2 sol2 / mi2 mi2 / mi2 re2 mi2 sol2 do2 / do2 mi2 re2 do2 la_solla do2 do2 re2 mi2 mi2 / mi2 mi2 re2 do2re2 mi2 re2 mi2 sol2 do2 la_sol/ do2 sol2 do2 re2 mi2 re2 do2… [A3]do2 do2 sol2 mi2 fa2 sol2 / la2 sol2 sol2mi2 mi2 / mi2 re2 mi2 sol2 do2 / do2 mi2 re2 do2 la_solsol2 do3 mi2 fa2 sol2 / mi2 mi2 / mi2 re2 mi2 sol2 do2 / do2 mi2 re2 do2 la_solla do2 do2 re2 mi2 mi2 / mi2 mi2 re2 do2re2 mi2 re2 mi2 sol2 do2 la_sol/ do2 sol2 do2 re2 mi2 re2 do2…

Cảm âm (C5) – Qua Cầu Gió Bay – Dân ca Quan Họ Bắc Ninh

Bố cục: A1 – A2 – A3 [A1]sol2 sol2, fa2 sol2 la2 sol2 fa2 sol2 la2 sol2fa2 re2 do2 re2re2 do2, re2 fa2 sol2 fa2 re2 re2 sol2 fa2 sol2 la2 sol2do2 re2 fa2 re2 do2 re2 fa2 solsol sol sol re2 do2 re2 fa2 re2sol sol sol re2 do2 re2 fa2 re2… [A2]sol2 sol2, […]

0974836029
chat-active-icon