Cảm âm (A4) – Phải Lòng Con Gái Bến Tre – Phan Ni Tấn – Luân Hoán

Bố cục: A1 – A2 – B – A3 – Nhạc dạo – C [A1]la re2_do2 la sol_fa re2 fa2_re2mi2 la_sol2 la_sol2 mi2_re2 do2la re2 si la sol fa_refa sol_la re2_sol2 si_la sol_lasol2_la2 si_la mi2 sol2_la2 sol2_la2 sol2_mi2 re2..do2 la_do2 la sol_fa re2re2_fa2 fa do2 re2_fa2 si_la re2_fa re2si_la re fa fa_sol sol_la [A2]la re2_do2 […]

Cảm âm (Sáo C5) – Đất Phương Nam – Lư Nhất Vũ

Bố cục: A1 – A2 – B – Nhạc dạo – A1 – A2 – B [A1]la si la sol fa rere fa la re si lafa do2 re2 fa2re2 la / la fa2 mi2 mi2mi2 mi2 re2 do2 do2la do2 la fa re [A2]re fa la re2 si si lasi fa la re fa_si la sol fado2 do2 do2 do2 / re2 do2 fa / do2 do2 la2 do2 re2mi2 mi2 mi2 mi2 / mi2 la mi2 / mi2_sol2 sol2 fa2 la2 / fa2 mi2 re2 […]

0974836029
chat-active-icon