Cảm âm (Sáo C5) – Futari No Kimochi – Nhạc Nhật

Bố cục: A – B [A]re fa sol, sol sib Do2,Re2 Fa2 Re2, Do2 sib sol,Re2 Do2 sol, Re2 Do2 sol fa rere fa sol, sol sib Do2,Re2 Fa2 Re2, Do2 sib sol,Re2 Do2 sol, Re2 Do2 sol fa sol [B]Re2 Fa2 Sol2, Fa2 Sol2,La2 Fa2 Sol2, Fa2 Do2 Re2,Re2 Fa2 Sol2, Fa2 Sol2 Sib2 La2 Fa2 Re2Re2 Fa2 Sol2, Fa2 Sol2, La2 Fa2 Sol2, Fa2 Do2 Re2,Re2 Do2 sol, Re2 Do2 sol, fa sol…

Cảm âm (Sáo C5) – Yume To Hazakura – Nhạc Nhật

Bố cục: A – B – C [A]do fa fa sol la / la re2 do2 la sol fa sol lado fa fa sol la / la re2 do2 la sol fa sol fado fa fa sol la / la re2 do2 la sol fa sol lado fa fa sol la / la re2 do2 la sol fa sol fa [B] la do2 re2 / re2 do2 re2 do2 la […]

Cảm âm (A4) – Phải Lòng Con Gái Bến Tre – Phan Ni Tấn – Luân Hoán

Bố cục: A1 – A2 – B – A3 – Nhạc dạo – C [A1]la re2_do2 la sol_fa re2 fa2_re2mi2 la_sol2 la_sol2 mi2_re2 do2la re2 si la sol fa_refa sol_la re2_sol2 si_la sol_lasol2_la2 si_la mi2 sol2_la2 sol2_la2 sol2_mi2 re2..do2 la_do2 la sol_fa re2re2_fa2 fa do2 re2_fa2 si_la re2_fa re2si_la re fa fa_sol sol_la [A2]la re2_do2 […]

Cảm âm (Sáo C5) – Đất Phương Nam – Lư Nhất Vũ

Bố cục: A1 – A2 – B – Nhạc dạo – A1 – A2 – B [A1]la si la sol fa rere fa la re si lafa do2 re2 fa2re2 la / la fa2 mi2 mi2mi2 mi2 re2 do2 do2la do2 la fa re [A2]re fa la re2 si si lasi fa la re fa_si la sol fado2 do2 do2 do2 / re2 do2 fa / do2 do2 la2 do2 re2mi2 mi2 mi2 mi2 / mi2 la mi2 / mi2_sol2 sol2 fa2 la2 / fa2 mi2 re2 […]

0974836029
chat-active-icon