Cảm âm (A4) – Phải Lòng Con Gái Bến Tre – Phan Ni Tấn – Luân Hoán

Bố cục: A1 – A2 – B – A3 – Nhạc dạo – C

[A1]
la re2_do2 la sol_fa re2 fa2_re2
mi2 la_sol2 la_sol2 mi2_re2 do2
la re2 si la sol fa_re
fa sol_la re2_sol2 si_la sol_la
sol2_la2 si_la mi2 sol2_la2 sol2_la2 sol2_mi2 re2..
do2 la_do2 la sol_fa re2
re2_fa2 fa do2 re2_fa2 si_la re2_fa re2
si_la re fa fa_sol sol_la

[A2]
la re2_do2 la sol_fa re2 fa2_re2
mi2 re mi2_sol2 mi2_re2 do2
la re2 si la sol_fa re…
fa sol_la la_re2 si_la la
sol2_la2 si_la mi2 sol2_la2 sol2_la2 sol2_mi2 re2..
do2 la_do2 la sol_fa re2
re2_fa2 fa do2 re2_fa2 si_la re2_fa2 re2
re fa la re_do re

[B]
re2_fa2 sol2_la2 sol2 fa2 si_la sol_la
la la_re2 si la sol
re fa sol la si
la sol fa sol la la_re2
re2_fa2 sol2_la2 sol2 fa2 si_la sol_la
la re2 si la fa2_sol2

[A3]
la re2_do2 la sol_fa re2 fa2_re2
mi2 la la mi2_la2_mi2 re2 do2
la re2_fa2 si la sol fa_re
sol_fa sol_la re2_fa2 la_re2 si_la sol_la
sol2_la2 si_la mi2 sol2_la2 sol2_la2  sol2_mi2
do2 la_do2 sol_fa la re2_fa2_re2
re2_fa2 sol_fa do2 re2_fa2 si_la re2_fa2 re2
re fa la re2_fa2 re2

[nhạc nền]

[C]
sol2_la2 sol2…sol2 sol2_la2 sol2 fa2 re2
re2 re2, la_re2 si_la sol
sol fa sol la_re2 re_fa
fa sol la re2_fa2 mi2
mi2_fa2 mi…., mi2 mi2_fa2 _mi2 re2
re2_fa2 mi2…mi2 sol2_la2_re2 re2..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon