Cảm âm (Sáo C5) – Yume To Hazakura – Nhạc Nhật

Bố cục: A – B – C

[A]
do fa fa sol la / la re2 do2 la sol fa sol la
do fa fa sol la / la re2 do2 la sol fa sol fa
do fa fa sol la / la re2 do2 la sol fa sol la
do fa fa sol la / la re2 do2 la sol fa sol fa

[B] 
la do2 re2 / re2 do2 re2 do2 la sol la
la do2 re2 / re2 do2 la sol la
do2 la sol / sol fa sol la do2 mi fa sol la
fa sol la sol / fa re do re

[C]
la do2 sol / sol fa sol la re fa sol / fa sol do2 la
la do2 sol / sol la do2 la sol fa sol la
la do2 sol / sol fa sol la re fa sol fa sol do2 la
la do2 sol / sol fa sol la re do re…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon