Cảm Âm (Sáo C5) – Thuyền Quyên – Diệu Kiên

Bố cục: A – B1 – B2 – C1 – C2 – D1 – D2

[A]
re2 re2, fa2_sol2 do2 re2
đo2 re2 đo2 sib sol sib đô2 rê2 re2
đo2_re2 re2, fa2_sol2 fa2 sol2 do2
đô2 rê2 đô2 sib sol sol đo2_rê2 đô2 đô2 fa sol

[B1]
fa2_sol2 fa2 sol2 sol fa sol fa sol sol sib đô2
fa2 sol2 fa2 fa fa fa fa re2 do2 sib đô2 re2
la2 sib2 la2 sol2 fa2 re2, sol2_la2 la2 sol2 la2 sol2 fa2
đô2 đô2 re2 la2 sol2 la2 sol2 la2 la2 sib2 la2 sol2

[B2]
đô2 re2 fa2 sol2 sol2_sib2 fa2 sol2
fa2 sol2 fa2 đô2 đô2 đo2_re2 fa2
sol2 fa2 fa2 sol fa sol sib đô2 sib đô2_rê2 rê2
la2 sib2 la2 sol2 sol2 sib2 đo3_re3
đô3 re3 đô3 fa2 fa2 la2 sib2_đô3
la2 sib2 la2 so2l fa2_sol2 fa2 fa2 đô2 đô2 đo2_rê2 fa2_sol2

[C1]
sol2 sol2. fa2 sol2 la2 sol2 sol2
đô2 đô2 re2 đô2_re2 fa2 sol2 fa2 đô2 re2_fa2 re2
re2 fa2 la2 sol2 sol2 la2 sib2
sib2 sib2 đô3 fa2 fa2 sol2 la2
re2 fa2 sol2 la2 la2 la2 đo3 fa2 re2 sib2 la2 sol2

[C2]
đô2 re2 fa2 sol2 sol2_sib2 fa2 sol2
fa2 sol2 fa2 đô2 đô2 đo2_re2 fa2
sol2 fa2 fa2 sol fa sol sib đô2 sib đô2_rê2 rê2
la2 sib2 la2 sol2 sol2 sib2 đo3_re3
đô3 re3 đô3 fa2 fa2 la2 sib2_đô3
la2 sib2 la2 sol2 fa2_sol2 fa2 fa2 đô2 đô2 đo2_rê2 fa2_sol2

[Đổi sáo si bình b4]

[D1]
đô2 re2 fa2 sol2 sol2_sib2 fa2 sol2
fa2 sol2 fa2 đô2 đô2 đo2_re2 fa2
sol2 fa2 fa2 sol fa sol sib đô2 sib đô2_rê2 rê2
la2 sib2 la2 sol2 sol2 sib2 đo3_re3
đô3 re3 đô3 fa2 fa2 la2 sib2_đô3
la2 sib2 la2 sol2 fa2_sol2 fa2 fa2 đô2 đô2 đo2_rê2 fa2_sol2

[D2]
sol2 fa sol, sol sol2 sol2 fa2 re2 fa2 sol2 fa2 re2
re2 fa2 sol, sol re2 re2 đo2 sib đô2 re2 đô2 sib
sol2 fa sol, sol sol2 sol2 fa2 re2 fa2 sol2 fa2 re2
re2 fa2 sol, re2 sib2 sib2 la2 sol2 la2 sib2 la2 sol2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon