Cảm Âm (Sáo C5) Tùy Hứng Lý Ngựa Ô (Ngựa Ô Thương Nhớ) – Trần Tiến

Bố cục: Nhạc dạo – A – B – C1 – C2 – Nhạc dạo – A – B – C1 – C2 – D

[Nhạc dạo]
re2, mi2_do2 re2… re2_do2 sib…
sib re2_do2… la la do2 re2 re2…

[A]
re2 re2 re2 do2 re2, do2 re2 fa2 do2 la (la do2 re2 fa2 do2 re2)
do2 la do2 la do2 fa do2 fa2 re2… (fa2 re2 do2 fa2 re2)
re2 re2 re2 do2 re2, do2 re2 fa2 do2 la (la do2 re2 fa2 do2 re2)
do2 la do2 la do2 fa do2 fa2 re2… (fa2 re2 do2 fa2 re2)

[B]
sol2 sol2 sol2 fa2 sol2, sol2 sol2_la2 d3 fa2_re2
re2_fa2 sol2 d3 la2
la2… la2…
sol2 sol2 sol2 sol2 sol2, sol2 sol2_la2 mi2
sol2_la2 mi2 re2_do2 la
mi2_re2 la re2_mi2, mi2 re2 do2…. re2 re2….

[C1]
re3, re3, re3
re3 do3 la2 re3 do3 la2 do3 la2 re3 do3
fa do3 do3 re3, re3 re3
re3 do3 la2 re3 do3 la2 do3 la2 re3 do3
fa do3 re3 la2 (r3 si2 la2 sol2 fa2 re2 do2 la….)
mi2 mi2 mi2 mi2 mi2, mi2 mi2 la2 la2…

[C2]
re3, re3, re3
re3 do3 la2 re3 do3 la2 do3 la2 re3 do3
fa do3 do3 re3, re3 re3
re3 do3 la2 re3 do3 la2 do3 la2 re3 do3
fa do3 re3 la2 (r3 si2 la2 sol2 fa2 re2 do2 la….)
mi2 mi2 mi2 mi2 mi2, mi2 mi2 la2 re2…

[Nhạc nền]

[Lập lại A1 B C1 C2]
[D]
re3, re3, re3
re3 do3 la2 re3 do3, do3 do3
do3 la2 do3 re3, re3 re3
re3 do3 la2 re3 do3, do3 do3
do3 la2 do3 re3, re3 do3 la2 do3 re3, do3 re3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon