Cảm Âm (Sáo C5) – Dân Nước Nam – Lê Quang – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – B – (Nhạc dạo) – C – D – (Nhạc dạo giữa) – Lập lại cả bài – E – E – E

[A]

la sol la do2 la sol re sol la re mi, re mi re_mi sol si si si_re2 mi2 do2 la…

la mi2 mi2 re2 re2 sol sol, sol do2 do2 si si mi mi, re2_mi2 re2 re2 sol2 re2 mi2…

[B]

la sol la do2 la sol re sol la re mi, re mi re_mi sol si si si_re2 mi2 do2 la…

la mi2 mi2 re2 re2 sol sol, sol do2 do2 si si mi mi, si re2 si sol re2 sol sol la…

(Nhạc dạo)

[C]

do2 re2… re2 mi2…

do2 re2 re2 si si re2 si si_sol mi…

re mi re do re_mi sol mi re2 sol re2 re2 sol la…(Dập ngón)

[D]

do2 re2… re2 mi2…

do2 re2 re2 si si re2 si si_sol mi…

re mi re do re_mi sol si mi mi sol re2 re2 sol la…(Dập ngón)

(Nhạc dạo giữa)

[A]

la sol la do2 la sol re sol la re mi, re mi re_mi sol si si si_re2 mi2 do2 la…

la mi2 mi2 re2 re2 sol sol, sol do2 do2 si si mi mi, re2_mi2 re2 re2 sol2 re2 mi2…

[B]

la sol la do2 la sol re sol la re mi, re mi re_mi sol si si si_re2 mi2 do2 la…

la mi2 mi2 re2 re2 sol sol, sol do2 do2 si si mi mi, si re2 si sol re2 sol sol la…

(Nhạc dạo)

[C]

do2 re2… re2 mi2…

do2 re2 re2 si si re2 si si_sol mi…

re mi re do re_mi sol mi re2 sol re2 re2 sol la…(Dập ngón)

[D]

do2 re2… re2 mi2…

do2 re2 re2 si si re2 si si_sol mi…

re mi re do re_mi sol si mi mi sol re2 re2 sol la…(Dập ngón)

[E]

re2 mi2 re2 re2 sol2 re2 mi2…

re2 mi2 re2 sol re2 sol2 la…

[E]

re2 mi2 re2 re2 sol2 re2 mi2…

re2 mi2 re2 sol re2 sol2 la…

[E]

re2 mi2 re2 re2 sol2 re2 mi2…

re2 mi2 re2 sol re2 sol2 la…(Dập ngón)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon