Cảm Âm (Sáo C5) Vầng Trăng Khóc – Nguyễn Văn Chung

cover

Bố cục: A1 – A2 – B – Lập lại cả bài

[A1]
fa_mi re, fa_sol la,

la_do2 re2_do2 do2 do2 do2_la sol

fa_sol la, fa_do2 sol, do2 la sol la sol_fa sol

[A2]
fa_mi re, fa_sol la

la_do2 re2_do2 do2 do2 do2_la sol

fa_sol la, fa_do2 sol, do2 la sol la sol_fa fa…

[B]
la do2 re2, la re2 mi2, la mi2 fa2 mi2 re2 do2 la

fa_do2 sol, do2 la sol, sol fa sol la sol la do2

la do2 re2, la re2 mi2

la mi2 fa2 mi2 re2 do2 la

do2_la sol, do2_la re

re mi fa_sol la do2 sol, la sol fa…

[ Lập lại Cả Bài ]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon