Cảm Âm (Sáo C5) – Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng – Đông Thiên Đức – Sáo Trúc Nguyễn Quyết

Bố cục: A – B – (Nhạc dạo giữa) – A’ – B

[A]

fa re fa sol la la, la re2 do2 la sol la la

fa re fa la sol, do2 re2 do2 la sol la

fa re fa sol la la, la re2 do2 la sol la la

fa re fa la sol, fa mi re

fa re fa sol la la, la re2 do2 la sol la la

fa re fa la sol, fa sol re2 do2 la sol

la re2 do2 la sol sol la la, la do2 do2 do2 do2 sol la sol

fa re fa, do2 la do2 mi2 re2

[B]

re2_mi2 fa2 fa2 fa2 fa2 fa2, mi2 re2_do2 re2 re2 re2 mi2 do2

la_do2 re2 re2 re2 do2 re2 do2 la_sol la la do2 la sol

re2_mi2 fa2 fa2 fa2 fa2 fa2, mi2 fa2 sol2 la2 sol2 mi2 re2 mi2

re2 re2 mi2 fa2 sol2 mi2 re2_do2 re2

re2_mi2 fa2 fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2_do2 re2 re2 mi2 re2

la_do2 re2 do2 re2 do2 re2 do2 la2_sol la la do2 la sol

re2_mi2 fa2 fa2 fa2 fa2_mi2 fa2 mi2 fa2 sol2 la2 sol2 mi2 re2 mi2

la sib la sib fa2 mi2 mi2 re2

(Nhạc dạo giữa)

[A’]

fa re fa sol la la, la re2 do2 la sol la la

fa re fa la sol, fa sol re2 do2 la sol

la re2 do2 la sol sol la la, la do2 do2 do2 do2 sol la sol

fa re fa, do2 la do2 mi2 re2

[B]

re2_mi2 fa2 fa2 fa2 fa2 fa2, mi2 re2_do2 re2 re2 re2 mi2 do2

la_do2 re2 re2 re2 do2 re2 do2 la_sol la la do2 la sol

re2_mi2 fa2 fa2 fa2 fa2 fa2, mi2 fa2 sol2 la2 sol2 mi2 re2 mi2

re2 re2 mi2 fa2 sol2 mi2 re2_do2 re2

re2_mi2 fa2 fa2 fa2 fa2 fa2 mi2 re2_do2 re2 re2 mi2 re2

la_do2 re2 do2 re2 do2 re2 do2 la2_sol la la do2 la sol

re2_mi2 fa2 fa2 fa2 fa2_mi2 fa2 mi2 fa2 sol2 la2 sol2 mi2 re2 mi2

la sib la sib fa2 mi2 mi2 re2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0974836029
chat-active-icon